През 2019 г. област Варна е на трето място в страната по издадени книги и брошури с 5.3% относителен дял. На първо място е област София (столица) с 67.5%, следвана от област Пловдив с 9.0%. Данните съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток.

През изминалата година в област Варна са издадени 464 книги с годишен тираж 103 хиляди, 45 брошури с годишен тираж 28 хиляди, 6 регионални вестника с годишен тираж 761 хил. и еднократен тираж 4 хиляди.

Относителният дял на издаваните вестници в област Варна спрямо регионалните вестници общо за страната е 5.3%, а годишният тираж - 5.1% от тиража на всички регионални вестници. В сравнение с предходната.

В сравнение с предходната 2018 година, през 2019 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 80 (18.6%), а средният тираж достига 257 броя при 207 броя през 2018 година. Вестниците намаляват с един, а тиражът им - с 5 хил., или 0.6%, съобщава Радио Варна .

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.