Вчера в ТУ – Варна, в партньорство с Регионалното управление на образованието, беше организирана методическа среща за учители по математика и информатика на тема "Изкуственият интелект в професионалната дейност на учителя".

Форумът беше по инициатива на ст. експерт Павлина Стоянова и ст. експерт Лилия Стойчева от РУО – Варна и даде възможност на над 80 учители по математика и информатика от област Варна да видят различни демонстрации на приложения на изкуствения интелект в образованието и да споделят опит, свързан с използването на съвременните методи и средства.

Лектори на срещата от страна на ТУ – Варна бяха: доц. д-р Елена Колева и гл. ас. д-р Севдалина Георгиева от Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт в ТУ – Варна, които анализираха основните функции на учителя: планиране на образователния процес; организиране и провеждане на образователния процес; оценяване на напредъка на учениците; сътрудничество с други учители и институции; дейности за възпитание, социализация и подкрепа на децата и учениците и възможностите изкуственият интелект да бъде в помощ и подкрепа на педагогическия специалист.

Срещата предизвика активна дискусия, и на нея бяха набелязани нови теми за следващи съвместни форуми.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.