Референдум в Швейцария - там решават дали да се откажат от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на граждани.

Привържениците на инициативата твърдят, че това ще позволи по-добър контрол по границите и страната ще може да си подбира мигрантите. Критиците на идеята смятат, че това представлява огромен икономически риск за Швейцария, която разчита на чужди работници. Освен това ще лиши редица швейцарци от възможността свободно да пътуват и да работят в Евросъюза.

Според министъра на правосъдието - ако споразумението бъде отхвърлено, ще се създаде ситуация "по-лоша" и от Брекзит. Освен по спогодбата за свободно движение, швейцарците гласуват и по още няколко казуса - закупуването на нови самолети, ловът на вълци, данъчни облекчения, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.