На 19 септември 2020 г. ще се проведе тържествен ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от Випуск 2025 и Випуск 2026. Церемонията ще започне в 9:00 часа в района на училището.

70 момчета и момичета от цялата страна влязоха в курсантските редици на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 14 август 2020 г. Във времето от приема им до полагането на военната клетва те получиха базова военна подготовка, която включва физическа и строева подготовка, обща тактика и обучение по дисциплините: „Огневи системи и теория на стрелбата“, „Основи на военното право и нормативната уредба на въоръжените сили“ и „Ядрена, химическа, биологична защита и екология“.

Новите курсанти ще се обучават в специалността „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ в следните специализации: „Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми за ВМС“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, „Кибероперации“, „Мехатроника“, „Военноморска логистика“ и „Военен лекар“.

По-късно в същия ден ще се състои и тържествен акт по присвояване на почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на началника на ВМА – генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н. FACS. Церемонията ще се проведе в зала „Вапцаров“ на училището.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.