“Новата сесия на местния парламент ще се проведе на 29 юли в ритуалната зала на с. Цонево”. Това съобщи председателят на Общински съвет – Дългопол Злати Златев и допълни, че 12-та сесия ще е изнесена в селото, за да видят хората как се вземат решенията, които пряко ги касаят.

Идеята за изнесените сесии, които се провеждат в различни населени места в общината е на Злати Златев. Те дават възможност на хората да придобият реална представа от работата на общинските съветници и на място да споделят болките и тревогите си. А това е и шанс техният глас да бъде чут. Кметът на общината Георги Георгиев също присъства на подобни сесии и търси възможност за решаване на наболелите проблеми.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.