В село Баново, община Суворово, започна изграждането на система за видеонаблюдение. “С помощта на общината, поставяме 4 камери на входа на и изхода селото”, съобщи кметският наместник Веселинка Тодорова.

Камерите ще бъдат поставени в центъра на населеното място и по пътя към селата Слънчево и Калиманци. По този начин значително ще се увеличи сигурността на живеещите тук и ще намали пътните инциденти.

Подобна система в общината заработи наскоро и в село Чернево.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.