В град Провадия днес отваря врати нова зала за тенис на маса.

Тя разполага с четири професионални маси. Залата се намира на ул.Гроздьо Желев №17, етаж 3. Това е в така известната на жителите на Провадия сграда на Здравец, където доскоро се водеха курсовете по народни танци от Мануел Генчев. Тя ще е с работно време от 10:00 до 20:00 ч.

Освен четирите професионални маси, залата разполага и с професионални ракети. Условията са отлични за любителите на тениса на маса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.