Две регистрирани лица с положителна проба за COVID-19 от община Провадия. Това съобщи РЗИ - Варна.

В информационната система за COVID-19, към 00 часа на 29 юли, са регистрирани 21 нови случаи на лица от област Варна, с положителна проба за COVID-19.

Два случая са в община Провадия, един – в община Девня, останалите са в община Варна.

Положителните лица са от различни възрастови групи, най- много случаи са в група 25-49 г., следвани от група 50-64 г., основно от семейни огнища и с дифузно разпространение.

Провежда се епидемиологично проучване за установяване или липса на връзка между случаите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.