На 23 юни Дирекция “Бюро по труда” в Долни чифлик организира специализирана трудова борса, в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. От 10 ч. в сградата на Народно читалище “Изгрев 1919” ще се срещнат работодатели и кандидати, които желаят през следващите месеци да се трудят в хотели и ресторанти по черноморското крайбрежие. Традиционната проява събира много кандидати от Долни чифлик, но в нея се включват и кандидати от община Аврен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.