Кметът на Девня Свилен Шитов благодари на всички, които присъстваха на откриването на „Залата за бокс и бойни изкуства“ в НЧ “Просвета”. „В рамките на няколко дни успяхме да възстановим и оборудваме залата. Щастлив съм, че много млади хора приветстваха идеята за още един начин за изграждане на навици за здравословен и активен живот със спорт“, отбеляза той.

Свилен Шитов посочи още, че повече от 30 деца тренират три пъти в седмицата, а тренировките се ръководят от Свилен Сашев - младо момче с голямо сърце, отдадено на спорта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.