През изминалата седмица започнаха ремонтните дейности по локалното платно на улица „Трифон Милушев“. В участъка от улица „Димитър Панчев“ до улица „Пета“ ще бъде положена нова асфалтова настилка, шахтите и тротоарите ще бъдат ремонтирани.
Предвижда се санитарно-ремонтните дейности да приключат до края на месец юли, съобщават от общинска администрация.

„Състоянието на цялото локално платно не е добро, този участък от близо 100 метра е първата стъпка. Желанието ни е поетапно да ремонтираме цялото платно до кръстовището с улица „Христо Пасков“,  съобщи инж. Ненов – кмет на община Бяла по време на инспекция на ремонтирания участък.

Снимки: община Бяла

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.