Днес в 18:00 часа откритата сцена на площад “Европа” в центъра на Бяла ще се оживи под ритъма на танца. Открива се традиционният фестивал “Танци край морето”. Той е част от културната програма на община Бяла и ще продължи в рамките на 2 дни. Организатори са местната община и Народно читалище "Пробуда - 1928".
Фестивалът няма конкурсен характер и основната му цел е да даде сцена за изява на танцови колективи във всички жанрове на танцовото изкуство. Тази година в него за заявили участие формации от читалища, общинските детски комплекси и школи, частни студии и клубове, професионални училища по фолклор, общообразователни училища. Организаторите на проявата съобщиха, че въпреки дългата наложена почивка, заради коронавируса, има ентусиасти, които ще се включат във фестивала.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.