Община Бяла стартира благотворителна дарителска кампания за набиране на средства за построяване на траурна зала в града.
Идеята на кмета на община Бяла – инж. Ненов е кампанията да обедини усилията на общината, бизнеса и гражданите, за да се съберат средства за изграждането на траурен дом в близост до гробищния парк.

„ Построяването на траурна зала е важно за всички в град Бяла. От много време жителите на града говорят за тази необходимост. Иска ми се сградата да бъде изградена с общи усилия от всички нас, както в миналото са изградени училищата, читалищата и други важни сгради в нашата община. На заседание на общинския съвет през месец август бе взето решение за започване на процедура по изработване и одобряване на комплексен проект за построяване на траурна зала. Проектът също ще бъде безвъзмездно дарен на Общината.“ съобщи кметът на общината.

Общата стойност на проекта е малко над 153 хиляди лева. Срокът на кампанията е до 1 юни 2021 година. Средствата, които не достигат след нейното приключване, ще бъдат допълнени от бюджета на община Бяла.

Даренията могат да бъдат направени с банков превод, по сметка:

IBAN -BG89STSA93008400275700
BIC- STSABGSF
Вид плащане – 445100
При банка ДСК ЕАД – Бяла
Основание на плащането: Дарение за траурна зала –Бяла

Предстои разполагане на дарителски кутии в търговските обекти и обществени сгради в града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.