В Аврен спират водата тази нощ

От ВиК уведомиха населението на с. Аврен, че тази вечер (31.07.2020 г.), с цел напълване на водоема на селото ще бъде преустановено подаването на вода до сутринта на 01.08.2020 г.

В зависимост от това какво количество вода ще постъпи във водоема, ВиК ще съобщи дали ще се премине към режим на водоподаване.

От водното дружество апелират да се преустанови поливането на насаждения от всякакъв вид с цел запазване на постъпващата вода за питейни нужди!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.