Община Аксаково уведомява всички, че автобусни карти за пенсионери, навършили 68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община Аксаково, за месец август, ще се продават за 18 броя пътувания, като цените остават непроменени.

Картите ще се продават в дните 29.07.2020 г., 30.07.2020 г., 31.07.2020 г. и 01.08.2020 г. вкл. в пункта за продажба на карти на спирка „Център“ – гр. Аксаково.

Работно време: от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.