От 6 до 21 декември 2023 г. в сградата на Административен съд – Варна се провежда Благотворителен Коледен базар, който е съвместна инициатива на съда и Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Звената на Комплекса, които работят с деца и техните семейства, са изработили коледни изделия – сувенири, играчки, картички, които предоставят за Благотворителния базар. Тази година средствата, събрани от коледните изделия, ще бъдат за закупуване на битова техника за звено „Майка и бебе”, което е структура от Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна,.

Капацитетът му е за 8 майки и 12 деца. В него получават подслон и подкрепа самотни жени в последните месеци на бременността и майки с деца до 3 години, при които съществува риск да изоставят детето си. На семействата се предоставят временен подслон за срок от 6 месеца, емоционална и психологическа подкрепа, социални консултации, посредничество, насочване към съответните специалисти. Ежедневно майките се консултират от екип специалисти за придобиване на родителски умения и самостоятелен живот. Настаняването е временно, като основен критерий за получаване на услугата е желанието на майката да се грижи за детето си.

Благотворителният базар се провежда по традиция в Административен съд –Варна в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Варна за 5-та година. Той е израз, в дните преди сбъдване на чудото на Рождество Христово, на нашата надежда и желание да проявим доброта и съпричастност и да помогнем на майките и техните деца да имат една по-топла, уютна и радостна Коледа!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.