7 клас се наблюдава спад на емоционалната, поведенческата и когнитивната ангажираност на децата към ученето. Това показват резултатите от изследване на нагласите към обучението в условия на пандемия, представени от Асенка Христова, изпълнителен директор на Института за изследване в образованието на конференцията "Образование 4.0", организирана от VIVACOM и "24 часа".

Проучването е проведено сред 4448 ученици от 5 до 12 клас в 200 училища, подбрани по вида и типа населено място. 24% от българските ученици имат ниска емоционалната ангажираност към ученето. Това означава, че те имат по-нисък интерес към това, което учат, не добре изразени афективни реакции към училището, не добра удовлетвореност и чувство за принадлежност към училището. "Би следвало да се проучат и причините за тези резултати", каза Христова.

Седмокласниците не разбират какво учат

По думите й е тревожен спадът конкретно при когнитивната ангажираност, защото тя измерва дълбочината на ученето, доколко активно учат децата, доколко използват стратегии за учене, доколко осмислят и разбират това, което учат, дали могат да оценяват, анализират и интерпретират добре информацията, да търсят междупредметни връзки и т.н. - изключително важни неща за изграждането на грамотни и можещи хора за бъдещето.

Според Христова този спад на ангажираността на седмокласниците към ученето може да се обясни с един модел на Грийни Милър, който е популярен сред изследователските среди, според който начинът, по който децата когнитивно се ангажират с учене, зависи от целта на ученето и от самооценката им за собствените способности да учат.

"Ако детето се ангажира с цел да учи заради самото учене, то тогава има по-голям шанс за по-дълбока когнитивна ангажираност, която предполага по-активен подход. Ако целта е да се представи в конкурентна среда, да получи добра оценка на изпит, да получи добър бал за да влезе в гимназия, за да задоволи амбициите на родителите си, то тогава вероятността да се ангажира с по-пасивен подход, който е свързан със запаметяване на примерни отговори, на примерни въпроси, на дефиниции, на свързано натрупване на факти, учене за тест, е по-голяма", обясни Христова.

И двете неща водят до определени академични резултати, въпросът е от гледната точка на образоваността на детето кое е по-добре и форматът на националното външно оценяване обяснява до голяма степен тези резултати със спада на ангажираността на учениците в 7 клас. Ангажираността за децата в 7 клас като че ли се измества от училището в някакъв формат на учене за изпит.

Ниска самооценка за способността за учене

По отношение на самооценката за способността за учене, което е фактор за мотивацията, около 40% от децата заявяват ниска самооценка. Сред децата роми процентът е още по-висок - 65%. "В 7 клас като че ли децата губят увереността си, че могат да се справят в училище", заяви Христова.

"Задълбочават се и образователните неравенства. С влошаване на резултатите и загуба на мотивация за учене неминуемо води до отпадане от училище", обобщи Христова. Тя посочи, че е изследвана и емоционалната, поведенческа и когнитивна ангажираност според езика, говорен в дома на ученика, защото това е свързано с отпадането от училище. Няма голяма разлика по отношение на емоционалната ангажираност между това какъв език децата говорят вкъщи и афективните им реакции към училище, т.е. децата по еднакъв начин харесват или не харесват училището, независимо от езика.

При поведенческата и когнитивната ангажираност обаче има статистически значима разлика по отношение на децата, които посочват, че вкъщи говорят ромски език. При децата от ромски произход е много тревожна и самооценката за способностите им за учене - около 65% имат много ниска самооценка.

Прогнозата за след ковид кризата

Според скорошна прогноза на Световна банка след ковид кризата ще се увеличи делът на функционално неграмотните ученици в България със 7% (от 47% до 54%), съобщава "Дневник".

Загуба на учене - забавяне на академичния прогрес в сравнение с очакваното или влошаване на резултатите. Това са очакваните резултати от пандемията според близо 13 хиляди учители, родители, ученици и директори, анкетирани през лятото. Изследването извежда поуките от онлайн образованието по време на извънредното положение в първата половина на 2020 г. и възможностите за по-нататъшна дигитализация на образованието. Очаква се и увеличаване на дела на отпаднали от училище деца, както и задълбочаване на образователните неравенства. Дългосрочната икономическа цена на пандемията: около 3% по-ниски доходи за учениците 1-12 клас и средно 1.5% по-нисък ръст на БВП до края на века според прогноза за България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната банка, 2020.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.