Община Суворово уведомява жителите на общината, че на 14.07.2020 г. и на 18.07.2020 г. ще се извърши дезинсекция и дезакаризация на тревни площи на градските паркове, градинки и детски площадки на територията на гр. Суворово, във времевият интервал от 06:00 ч. до 10:00 ч.

От общината призоват жителите на града да следят за указателните табели за извършената обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.