Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн.

В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години.

Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.

Тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат „нови“ и „по-безопасни“ продукти насочени основно към младите хора.

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

СЗО организира Глобален медиен конкурс за кратки видео ленти, които могат да бъдат споделяни в социалните медии за участници до 35 години, за да разпознаем подхода „за млади чрез млади“.

За участие в конкурса крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август.

Друго събитие организирано от СЗО в различни градове по света отново насочено към младите хора е инициатива на тема: „Пристъпете и вземете позиция за здравословно бъдеще“.

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Варна, организира следните дейности:

1. Провеждане на беседи в Музей “Човекът и неговото здраве” в раздела “Здравословен начин на живот” на тема: “Тютюнопушене или здраве” и демонстрация на „Пушещата кукла Сю“.

2. Организиране на видеопрожекции във Видеоклуб “Здраве” и в учебни заведения на гр. Варна на филмите “Денят на Яна”, “Невидимият” и “Дим”.

3. На 31 май ще се проведе информационна кампания в няколко училища от Община Долни чифлик, по време на която ще се демонстрира „Пушещата кукла Сю“ и дискутира вредата от тютюнопушенето. Всеки, който желае ще може да си направи изследване за въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с апарата („Smoker lyzer”).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.