39-годишна жена беше осъдена на 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Пред състав на Районен съд – Варна подсъдимата се призна за виновна в това, че на 27 юли миналата година пред служител на сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР, съзнателно се ползвала от неистински официален документ – диплома за завършено средно образование. Деянието е наказуемо по чл. 316 от НК.

Подсъдимата решила неправомерно да придобие правоспособност за управление на моторно превозно средство и да се снабди с шофьорска книжка, като си послужи с неистинска диплома. Тя подала заявление в „Пътна полиция“, като представила оригинал и две копия от свидетелство за завършено средно образование, собственоръчно заверени за вярност от нея с подпис и изписване на имената. Представената дипломата била с посочен издател СОУ „Неофит Бозвели“ – град Варна. Междувременно, при последвала регулярна проверка, се установява, че 39-годишната подсъдима никога не е била ученичка във въпросното училище, диплома под посочения в документа сериен номер изобщо не фигурира в регистрите, като на свидетелството за завършено образование е бил придаден вид, че е издадено от посоченото учебно заведение. За самото съставяне на неистинския документ от подсъдимата не може да бъде търсена наказателна отговорност.

39-годишната жена е неосъждана. Наказанието беше наложено по силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение. Разноските по делото за над 400 лева са в тежест на подсъдимата.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.