Управителният съвет на Европейската централна банка ще заседава за първи път след лятната ваканция.

Първоначалните очаквания са да няма промени в паричната политика, но да се ревизират леко прогнозите за инфлацията и състоянието на икономиката, изпаднала в криза заради коронавируса.

Covid-19 ще бъде във фокуса на внимание и на Еврогрупата, която се събира за първи път под председателството на ирландеца Паскал Донъхоу, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.