Управляващата Хърватска демократична общност спечелиха парламентарните избори. Дясната партия получава 66 места в парламента, а социалдемократите - 51.

Победата беше отбелязана на парти с песента „Окото на тигъра" от филма „Роки”, съобщава "standartnews.com”. Ликуващи привърженици се прегръщаха въпреки мерките срещу коронавируса.

Общо 192 политически формации участваха в изборите. Парламентът се избира за срок от четири години и се състои от 151 депутати.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.