Проектът на СУ “Л. Каравелов” в Добрич “Умно кошче” спечели първо място на форума Robotics Strategy Forum 2022 в София. Наградата е парична в размер на 1000 лв. Екипът на училището от Добрич е най-младият от всички екипи във форума, съобщават от учебното заведение. Ръководството му поздравява екипа, разработил проекта.

„Адмирации на децата които за първи път видяха arduino преди няколко месеца. За толкова кратко време успяха да направят този продукт и най- важното – състезаваха се с технически университети, студенти, големи ученици, възрастни предприемачи и все пак успяха.

Демонстрацията на проектът “Умно кошче” се състои от две умни кошчета, които са моторизирани. Когато първото кошче се напълни с отпадъци, изпраща сигнал до сървъра, че е пълно. Сървърът му изпраща команда да се измести на предна позиция, като освободи позицията за кошчето-заместник.

Когато пълното кошче се измести, сървърът изпраща команда на кошчето-заместник да се придвижи на старото място на пълното кошче. Идеята е, че пълното кошче абсолютно автономно се измества до депото за разтоварване, а на негово място отново напълно автономно се придвижва празно кошче. Системата се управлява от уеб приложение което съдържа- етажи, персонал, кошчета за лесно управление. Когато кошчето се напълни с отпадък целият персонал, отговорен за този етаж, получава имейл съобщение .

В рамките на два дни (19 и 20 септември 2022 г.) за четвърта поредна година се проведе ежегодният форум Robotics Strategy Forum. Той бе в сграда “Инкубатор”, София Тех Парк.

Видео и снимки може да се изтеглят от тук: https://drive.google.com/drive/folders/1eFMMgq0809szcF6N2UDdBUTK7rTnaPyp

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.