Пламна гората в района на село Бенковски, Община Аврен, съобщи БНР.

Още сутринта на мястото е имало пожар, но той е бил загасен от огнеборците.

Огънят се е възпламенил отново към 13 часа. Пожарът отново е локализиран и изгасен.

Четири екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са останали, за да следят ситуацията на място.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.