Действието на мярката 60 на 40 за запазване на заетостта ще бъде удължено до края на годината. Това реши Националният съвет за тристранно сътрудничество на извънредно онлайн заседание.

От бизнеса и синдикатите настояват тя да продължи да действа и след 1-ви януари догодина.

Президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че устойчивото решение е това да се регламентира в Кодекса за социално осигуряване:

“Трябва да се помисли подобни мерки да бъдат законово регламентирани, за да не се налага да се приемат такива постановления, които знаем, че винаги могат да бъдат обект на критика“.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоя мярката да бъде променена, в случай че продължи да действа догодина:

“А именно подкрепа само на хората за времето, в което те не работят“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.