Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 15-годишния Д. П., с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. Както съобщава Petel.bg, ученикът се призна за виновен, че на 07.09.2019 г. във Варна, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, държал и разпространявал марихуана. Намереното в него количество е с нетно тегло 9.61 гр, на обща стойност 57,66 лева.

Съдът предложи промени в първоначално внесеното споразумение по отношение вида и размера на наказанието, като помоли страните да обсъдят друга алтернатива на приетото и от двете страни „обществено порицание“. Според Варненския окръжен съд предвид представените данни за личността на обвиняемия и информацията, че спрямо него е имало предложение за настаняване в интернат е необходимо да бъде обсъдено друг вид наказание, с което да бъдат изпълнени целите за налагането му.

След обсъждане между прокуратурата, защитата и родителите на Д.П. споразумението беше променено.

Съдът намери, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено. 15-годишният ученик прие да му бъде наложено наказание „пробация“ за срок от 6 месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.