Учениците във Варна преминават към онлайн обучение от сряда, съобщиха от Министерството на здравеопазването. В област Варна присъственият учебен процес се преустановява от 31 януари до 5 февруари вкл. Регионалната здравна инспекция удължи грипната епидемия във Варна по-рано днес. Обучението в училищата да е неприсъствено препоръчаха здравните власти, но се изчакваше решението на МЗ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.