Учениците от VI до XII клас ще учат дистанционно във Варна до 22 ноември, съобщи Областния управител на варненска област Стоян Пасев.

Решението бе взето на заседание днес на Областния кризисен щаб.

До днес дистанционно учеха само гимназистите, които утре трябваше да се завърнат в класните стаи, както и студентите.

Предвид усложнената обстановка със високата степен на заразяване с COVID-19, онлайн обучението продължава за тях, а от днес и за VI и VII клас.

Студентите също продължават дистанционна форма на обучение, припомня "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.