Учениците от Средно училище „Гео Милев“ се включиха в Деня за безопасен интернет, посветен на безопасността на децата в дигиталния свят. Започнал през 2004 г. по инициатива на Европейската комисия, денят се отбелязва всяка година през февруари в повече от 150 държави.

Тази година акцента е върху медийната грамотност и уменията на младите хора да се справят с дезинформацията и фалшивите новини.

С помощта на кратки видеофилми, учениците от VII „г“ и VIII „б“ клас бяха въведени в темата за фалшивите новини, дезинформацията и пропагандата.Филмите са адаптирани за тяхната възраст и са подготвени от различни неправителствени организации, които са ангажирани с темата. Учениците научиха,че заглавията на привличащи вниманието новини, често не отговарят на съдържанието, за възможността различни сайтове да печелят от публикуване на фалшиви и скандални новини.

Децата чуха съвети за това как да разпознават фалшивата информация и каква е разликата между дезинформация и пропаганда.

По време на дистанционното обучение най-малките ученици също работиха онлайн и имат достъп до дигитални ресурси.В Деня за безопасен интернет се включиха учениците от II „д“ клас. С предоставени от МОН и Коалиция за медийна грамотност материали, за тяхната възраст, те се учиха да намират информация в текст и картинки, да разпознават значението на различните емотикони, да научат разликата между електронни и печатни медии .

С особен интерес и ентусиазъм, децата участваха в ролеви игри, за да проверят какво са разбрали и научили.
СУ „Гео Милев“ от години работи по теми свързани с медийната грамотност и гражданското образование, в сътрудничество с екипа на Регионален телевизионен център БНТ 2- Варна.

През тази учебна година училището започна работа по двугодишен проект ACTIVE , по програма „Еразъм+“ с партньори от Италия, Полша и Испания. Участниците са на възраст от 14 до 17 години.Основната цел на проекта е свързана с повишаване медийната грамотност на учениците и развиване на ключови умения като критично мислене, креативност и умения за самостоятелно учене.

Целта е младите хора да се научат да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел. Да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в гражданския и социален живот.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.