Ученици от гимназиален етап на възраст 15-16 години преминаха успешно първият модул от обучение по медийна грамотност и критично мислене. Те участват в проект „По пътя на дигиталната и медийна грамотност“.

Проектът цели да отговори на динамиката на съвременното развитие, появата на все по-модерни и достъпни средства за комуникация, нови платформи за предоставяне на информация и въздействие. Това изисква непрекъснато да се работи за овладяване и развиване на умения, които помагат на младия човек да се ориентира по-лесно в заобикалящата го информационна среда, да прави информирани избори.

Проектът се реализира от Сдружение „Моят град“ съвместно със Средно училище „Гео Милев“ и БНТ 2, с финансовата подкрепа на Община Варна.

В първия етап на програмата бяха включени лекции, материали и практически задачи, които да дадат базови умения за справяне с информационната вълна. Учениците се научиха да различават факт от мнение, да ползват различни източници и да проверяват истинността на информацията, да разпознават фалшивите новини и дезинформацията.

Освен дигитални умения, които младите хора усвояват с лекота, целта е да развиват ключови умения като критично и самостоятелно мислене, свързано със способността да се преценява всяка информация, да се подбират информационните източници. Целта е младите хора да се научат да използват информацията като начална, а не крайна точка на критичното мислене и да осъзнаят, че качеството на информацията, която използват влияе на техния живот.

Във втората част на проекта участниците ще имат възможност да се срещнат с журналисти и специалисти от РТВЦ- Варна. В регионалното студио на БНТ експертите ще ги запознаят с това как се формират и какви са целите на различните медийни послания, как да проверяват информацията, какъв е пътя на една новина. Младежите ще седнат на местата на реалните водещи на предавания, ще четат ауто кю, ще снимат с видеотехника и ще се запознаят от първо лице с етапите на работа в една национална медия. Учениците ще имат възможност да задават въпроси, да споделят своето мнение и отношение към определени събития и новини.

В края на проекта, като образователен ресурс, ще бъде създадена „Пътна-карта за дигитална и медийна грамотност“, която ще достигне до над 500 младежи от Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.