110 деца в неравностойно положение от Вълчи дол бяха на зелено училище в продължение на 4 дни заедно със свои учители. Учениците от 1-ви до 12-ти клас са участвали в различни образователни игри, състезания и надпревари на открито.

Лагерът е организиран в изпълнение на проекта „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол”. Той се финансира по две оперативни програми едновременно – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бюджетът му е общо 874 712 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.

Проектът е насочен към хора в неравностойно положение – деца и възрастни. Той включва ученици от пет учебни заведения, както и работа с родители, чиито деца не посещават редовно училище. Специално внимание се обръща на ученици, застрашени от отпадане от образователната система.

Освен провеждане на лятно училище, дейностите по проекта предвиждат и организиране на зимен отдих за подрастващите и включване в клубове по интереси. Проектът е стартирал на 1.03.2019 г. и ще продължи до 31.12.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.