X Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE'2021 стартира на 29 май 2021 г. от 10.00 ч. Събитието ще е on-line в платформата на Варненския свободен университет. Форумът се провежда под знака на 30-годишнината на ВСУ "Черноризец Храбър" и 25 години Катедра "Строителство на сгради и съоръжения".

Конференцията е традиционна за Архитектурен факултет и събира, както утвърдени така и млади учени от областта на архитектурата, строителното инженерство и пожарната безопасност. Тази година участие ще вземат учени от България, Италия, Русия, Сърбия и Украйна. Ще бъдат представени над 70 доклада на актуални теми в пет тематични секции "Съвременни тенденции в развитието на архитектурните типологии", "Устойчиво развитие на средата и обществото", "Опазване на културно-историческото наследство.

Дигитални технологии в архитектурата и дизайна", "Строителни конструкции и строителни технологии" и "Строителни материали и технологии. Техника на безопасността".

Пленарните доклади ще открие доц. д-р инж. Росица Петкова - Слипец - декан на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет. Тя ще представи "25 години инженерно и архитектурно образование във ВСУ "Черноризец Храбър". Акад. Ячко Иванов ще направи преглед на Зелената сделка на Европейския съюз и мястото на строителния бранш при нейното реализиране. Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и проф. д-р Константин Калинков ще представят доклад на тема "Функционалният подход - основа за устойчивото развитие а урбанизираните територии".

В конференцията ще участва и световноизвестният специалист проф. Нора Ломбардини - преподавател в POLIMI - Политехническия университет в Милано, която подкрепя студентите от магистърската програма "Опазване на културното наследство" на ВСУ "Черноризец Храбър".

Проф. Ломбардини напътства и оценява студентските отбори, които създадоха първите проекти за социализация на Варненския халколитен некропол.

Проф. д-р Константин Мамонов – декан на Строителния факултет на Харковкия национален университет за градско стопанство „А.Н. Бекетов”, ще представи доклад на тема "Математично моделиране на влиянието на пандемията от COVID-19 върху териториалното развитие на регионалното земеползване". Архитектурният факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" си партнира успешно с университета в Украйна по програмата "Еразъм+".

В процес е подготовката и на съвместно обучение на строителни инженери с издаването на две дипломи - от ВСУ "Черноризец Храбър" и ХНУГС "А. Н. Бекетов".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.