Турция блокира новия план на НАТО за отбрана в Източна Европа, по-специално за балтийските държави и Полша, който е обявен за ключов елемент в "сдържането" на Русия, съобщава ДПА, цитирана от BulNews. В замяна на одобрение на плана, Анкара изисква по-широка подкрепа за своите интереси в региона.
Турция иска страните от НАТО да включат кюрдската партия Демократичен съюз и кюрдските сили за национална самоотбрана в списъка на терористичните организации. Някои партньори в НАТО отказват. Планът на алианса описва подробно каква подкрепа може да бъде предоставена на членовете в случай на атака или влошаване на ситуацията със сигурността и определя конкретно време за предупреждение на силите за бързо реагиране на НАТО за възможна заплаха.
На срещата на върха на НАТО в Лондон през миналия декември, както припомня “Petel.bg”, нямаше пречки за изпълнението на плановете.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.