Технически университет – Варна предлага обучение в 31 специалности за бакалавърска степен, 4 специалности за професионални бакалаври и 42 магистърски програми, като таксите за обучение за предстоящата учебна 2024/2025 година ще останат непроменени.

Академичното ръководство на Технически университет – Варна обяви, че решението е взето в полза на студентите с цел да се облекчи финансовото им бреме в настоящите икономически условия и като част от стратегията за осигуряване на по-достъпно висше образование за всички желаещи. "Разбираме колко важно е образованието за бъдещето на нашите студенти и развитието на обществото. Затова предоставяме възможност на всички да получат качествено образование без допълнителни финансови натоварвания," сподели проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на университета.

Университетът разполага с три студентски общежития с общо 1450 места и два стола, които се намират на около 750 метра от университетските сгради. Компактното разположение създава удобна среда за живот и учене. Освен това, университетът има спортна база, включваща спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шах клуб и открити спортни съоръжения като футболно игрище и игрища за баскетбол и волейбол.

Повече информация относно конкретните такси на специалности можете да видите тук: https://shortly.bg/U1ufw и можете да кандидатствате до 14 юни 2024 г. бързо и удобно в няколко лесни стъпки през online платформата на ТУ – Варна: https://ksp.tu-varna.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.