Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие по промените в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, съобщи БГНЕС.

С промените трябваше да бъде решен проблемът при забавянето на медицинската експертиза на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при териториалните експертни лекарски комисии. С друга част от предложенията се предвиждаше до 4 месеца преди изтичането на ТЕЛК-решенията хората с увреждания да бъдат уведомявани за преосвидетелстване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.