Държавен фонд "Земеделие“ - Разплащателна агенция одобри проектни предложения за водоснабдителни съоръжения за три общини във Варненска област, съобщи Агенция "Фокус".

Това са: Белослав, която ще бъде дотирана с 1 935 186,38 лв., Аврен - с 2 759 036,70 лв. и Ветрино - с 2 932 216,57 лв. Те са част от общо 35-те селища или райони у нас, които ще бъдат финансирани по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода "Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 жители в селските райони“.

Общата одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 89 939 743,18 лв., обясниха от ДФ "Земеделие“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.