Селата Доброглед, Зорница и Любен Каравелово ще са на воден режим до средата на септември. Ограничение на потреблението влиза от понеделник, 10 август. Сред причините са драстично намалелите запаси във водоемите, от които се снабдяват селата, след сухата зима, увеличеното потребление, както и остарялата водопроводна мрежа, по която загубите на воден ресурс са почти наполовина, обясни инж.Димитър Денев от ВиК-Варна, отговарящ за район Аксаково.
Повод за репортерската проверка на Радио Варна беше жалбата, която жители на Доброглед са изпратили до ВиК-Варна, до община Аксаково и до редакцията на радиостанцията. Засегнати ще са най-малко 2300 човека.

Със заповедта ще бъдат въведени ограничения за потреблението на вода – тя ще бъде само за питейно-битови нужди и ще бъде забранено ползването й за градинско напояване, миене на автомобили и т.н. Не сме включили лимити за ползване, поясни за Радио Варна заместник-кметът на община Аксаково инж.Красимира Дянкова. Междувременно част жителите на Доброглед са направили сериозни инвестиции за помпено-хидрофорни системи, за да се справят с безводието, става ясно от жалбата.
Загубите на вода от водоизточника до потребителя са почти 50 %
В Доброглед отдавна не е имало режим на водата, защото преди 10 години изградихме допълнителен водоем за акумулиране на водни количества, съобщи заместник-кметът на Аксаково.
За село Зорница миналата година е подписан договор за изготвяне на проекти и подмяна на довеждащите водопроводи, към днешна дата проектите са готови и е издадено разрешение за строеж, който ще започне най-вероятно през септември, каза още Дянкова.

За Любен Каравелово, което е най-голямото от трите села и е с над 1700 жители, през последните две години е бил подменен изцяло довеждащия водопровод от каптажите до водоема на селото, който е с дължина 2 км.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.