Трети пореден протест срещу властта събира варненци пред сградата на община Варна. До този момент са се събрали около 150 души, съобщи фоторепортерът на Радио Варна Румен Сарандев. Все още много от тях се стичат към сборния пункт и не са образували традиционното шествие по улиците на града.

Снимки: Румен Сарандев, БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.