Проектът за държавен план – прием/ДПП/ за учебната 2024/2025г. бе представен от доктор Ирена Радева, началник на РУО във Варна пред Постоянната комисия по заетост в Областна администрация – Варна.

Предложенията на училищата за държавния план – прием са съобразени със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините в областта. Проектът за ДПП е отчел заявките и становищата на работодатели и работодателски организации, които отразяват потребностите на пазара на труда. Изготвянето на този документ е обвързан с тригодишен анализ на наблюдаваните показатели в цялостния образователно-възпитателен процес във всички учебни заведения в областта.

4344 са учениците от област Варна, които завършват 7-ми клас, а най-много от тях – 3342-ма учат в община Варна, посочва документът.

За поредна година се утвърждава тенденцията професионалните паралелки, както и тези със STEM професии и профили да са повече от профилираните. 104 общо са професионалните паралелки в училищата от областта, а 60 са профилираните. Прави впечатление и фактът, че всички училища от област Варна са представили своиконцепции заSTEM кабинети, които са преминали през оценка. Това е доказателство, че се задълбочава връзката между образованието и потребностите на пазара на труда.

За цялата област Варна 168 са планираните от държавата паралелки 8-ми клас, а броят на учениците в тях е 4359. В 35 от тях, ученици на по-голяма възрастучат в задочна форма на обучение.

48 са училищата в област Варна, в които ще се осъществява държавния план-прием в 8-ми клас за учебната 2024 – 2025 година. От тях 21 са средни училища, 18 са професионални гимназии, 5 са профилираните гимназии и 4 са обединените училища. Само две са специализираните учебни заведения на територията на областта – НУИ „Д.Христов“ и Спортното училище.

Според разпределението на паралелките по професионални направления, 22% от тях ще бъдат в направление „техника“, 15% ще заемат паралелки, в които ще се изучава „информатика“, 14% от общия дял професионални направления ще заемат паралелките, в които се изучава „услуги за личността“ и „стопанско управление и администрация“.В проекта за ДПП има и ново предложение за професионални паралелки по направление „здравеопазване“.

Според ДПП новите специалности за област Варна са „Асистент на лекар по дентална медицина“, и „Сценичен костюм“, които ще се изучават в ПГТМД във Варна, „Логистика на товари и услуги“, обвързана с професията „Куриер“, изучавана в СУ “Н.Й.Вапцаров“ в Суворово, „Търговия на едро и дребно“ по професия „Търговски представител“, която ще се изучава в ПГИ „Д-р Ив.Богоров“ във Варна.
За първи път в училища от три общини от областта – Дългопол –СУ „Св.Кл.Охридски“, Вълчи дол – ПГЗГС с.Стефан Караджа и Долни чифлик – ПГСС се създават 3 нови специалности – „Електронна търговия“, „Полевъдство“ и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.“ Всяка една от тези специалности е обвързана с професия.

Най-атрактивните за бизнеса са специалностите по различни професии, изучавани по т.нар. дуална система. За Варненска област за учебната 2024 – 2025 година това са 5 паралелки. 1 от тях е специалност „Търговия“ във ВТГ „Г.С.Раковски“, 1 паралелка „Машини и системи ЦПУ“ в ПГКМКС „Акад. Бл.Сендов“ към ТУ – Варна, една паралелка „Мебелно производство“ в ПГГСД „Н.Хайтов“ – Варна, 1 паралелка „Пътно – строителна техника“ в ПГСАГ „В.Левски“ – Варна и в ПГХХВП „Дм. Менделеев“ – паралелка „Осигуряване на продуктова информация“.

Три са защитените от държавата специалности по професии „Електротехник“, „Корабен техник“ и „Корабоводител“ , които се изучават в три специалности във ВМГ“Св.Н.Чудотворец“.

Според проекта на ДПП в 36 паралелки в 22 училища на територията на област Варна се изучават специалности от професии по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда. Сред най-дефицитните специалисти са хлебарите, готвачите, корабните монтьори, спедиторите – логистици, техник – лесовъд, електромонтьор, строителен техник, сътрудник социални дейности, ресторантьор и др.

В дискусията, която последва представянето на проекта за ДПП за учебната 2024–2025 година, представителите на работодателските организации изразиха подкрепа и удовлетвореност от факта, че трайно високият брой на професионалните и на stem паралелките в училищата от областта се потвърждава за поредна година и отговаря на потребностите на пазара на труда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.