Районната прокуратура във Варна отказа да образува досъдебно производство за тоновете пластмасови отпадъци, изоставените в двора на варненско предприятие. Собственикът е отдал под наем част от терена си на компанията „Бляк Си Рисайклинг", която в продължение на години е складирала там отпадъци за рециклиране. Фирмата преустановява дейността си, като оставя отпадъците на площадката.

Стоят там близо две години.

След проверката на екоинспекцията е установено, че боклуците от пластмаса не са опасни и има издадено разрешително за съхраняването им.

Сред отпадъците има излезли от употреба химикали, чиито опаковки не са повредени. От прокуратурата заявяват, че престъпление няма и прехвърлят случая на екоинспекцията във Варна.

"Отговорът на прокуратурата по никакъв начин не ме устройва. Отпадъкът си остава пак в двора, пак в цеха и аз не мога да си използвам помещенията. И всеки месец търпя загуби", каза Симеон Железов, управител на завод за производство на домакински съдове:

Пред прокуратурата управителят на фирмата наемател заявил, че не знае откъде са химикалите.

Пластмасата купувал от Варна. Имало пратки и от чужбина, като всичко се изнасяло за Азия. Но преди години там забранили вноса на отпадъци и бизнесът замрял. Така боклуците останали на площадката. Собственикът на терена не разполага с документ за произхода им и затова не може да ги предаде за рециклиране, съобщи БНТ.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.