„Написаното остава. Пиши правилно!” е кампания на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките. За шеста поредна година тя тества грамотността и на ученици, и на възрастни.

Във Варна експерти на института също поканиха преминаващи по улиците към Морската градина варненци и гости на града, да редактират предварително напечатани текстове.

Проявата е част от кампанията, в рамките на Международния ден на грамотността:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.