Разработиха в България уникален софтуер, свързан с обучението на морски кадри. Той прихваща реалния корабен трафик във всяко пристанище по света чрез AIS Class A Transponder. Новата система обработва и подава информацията в симулаторите, а всеки кораб в трафика се визуализира на екрана заедно с данните си - Name, Ship type, NavStatus, MMSI, Lat:, Lon:, Speed, Course, Heading, ROT, Dest., Distance и др. По този начин студентите и курсистите на ТУ - Варна могат да плават в реален трафик и в реално време.

Тази функция повишава значително научноизследователския потенциал на Морския Научнoизследователски и Квалификационен център, който се превърна в лидер на изследванията в морската сфера. Новият софтуер дава възможност, по желание на инструктора, да се избере един кораб от реалния трафик и да се добави в предварително разработения сценарий на съответното виртуално пристанище, което е абсолютно точен модел на реалното.

В този сценарий инструкторът може да добави виртуален кораб, който да бъде управляван от обучаемите, които съответно трябва да се съобразяват с действията на реалния кораб (могат да го наблюдават в симулацията все едно са на мостика му).

По този начин обучаемите се доближават максимално до ситуации, които могат да им се случат на борда на реалния кораб и така се увеличава техния опит и умения за адекватна и навременна реакция.

За пореден път ТУ – Варна разработва технологии, с които повишава качеството на своите обучаеми и доказва, че специалистите му са на едно от най-високите нива в света!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.