Днес денят е най-дълъг, а нощта – най-къса, защото това е началото на лятото. То идва в 21:44 часа българско време. С настъпването на лятното слънцестоене, започват и най-горещите дни в годината.

На територията на по-голямата част от България най-високите средни дневни температури са през юли, а по Черноморието и в планините - през август.

Лятното слънцестоене бележи началото на лятото в Северното полукълбо около 21 юни, а около 22 декември за Южното полукълбо. Природният цикъл завършва с есенното равноденствие - около 23 септември в Северното полукълбо и около 22 март в Южното полукълбо.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.