Националният статистически институт (НСИ) започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари догодина национално преброяване на населението и жилищния фонд. Търсят се 23 хил. преброители и около 6 хил. контрольори, като подаването на документи ще продължи до 30 октомври.

От НСИ уточняват, че един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, работят в икономическата и финансовата сфера, като имат и технически познания.

Преброителите ще бъдат с работно време от 8 до 20 ч., като ще се работи и през уикендите. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Всеки преброителен участък включва около 200 - 250 души и 80 жилища.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители, съобщи "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.