Община Белослав търси да назначи (на трудово правоотношение по заместване на титуляр) лице за заемане на длъжността Юрисконсулт към Общинска администрация – Белослав. Новоназначеният служител ще подпомага дейността на Главния юрисконсулт на Община Белослав.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• Минимална степен на завършено образование – магистър;
• Специалност, по която е придобито образованието – право (вкл. Удостоверение за юридическа правоспособност е предимство);
• Минимален професионален опит – не се изисква;
• Минимален размер на основната заплата за длъжността – (по Договаряне с работодателя )
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
• Професионален опит при работа в държавна или общинска администрация, както и по въпроси, свързани с устройството на територията, регламентирани в ЗУТ и Закон за обществени поръчки /ЗОП/ – предимство;
2. Специални умения и компетентност: способност да работи в екип; компетентност свързана с познаване на нормативните актове; способност да работи добре под напрежение; оперативност, комуникативност, отговорност, коректност, етичност, лоялност.
3. Брой работни места – 1.
4. Кратко описание на длъжността: изготвяне на документация за обществени поръчки по ЗОП; участие в разработването на вътрешните актове на общината, инструкции и правила; изготвяне на заповеди, договори, молби, тъжби, заявления, жалби и други документи, свързани с работата на Специализирана администрация; съвети и мнения по правни въпроси във връзка с нормативни и индивидуални административни актове; консултиране на длъжностните лица от общинска администрация по въпроси, свързани със съблюдаване на законите, подзаконовите и други нормативни актове при осъществяване на техните функции.
5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите, са:
- документ за придобито образование, специалност или квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв);
- aвтобиография – CV.
6. Документите се представят в Деловодство на Община Белослав (Адрес: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23) от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 18.09.2020 г.
8. Съобщения във връзка с обявата ще се обявяват на официалния интернет сайт на община Белослав (http://www.beloslav.org /)

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.