Търговията с виртуални криптовалути, като биткойн например, вече ще става само след регистрация в Националната агенция по приходите (НАП) и плащане на такса от 50 лв. Същите условия се поставят и на доставчиците на дигитални портфейли.

Това стана ясно, след като Министерският съвет прие постановление за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, събиращи се в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Според постановлението, търговците на криптовалути и доставчиците на дигитални портфейли ще се вписват в новосъздаден към приходната агенция публичен регистър.

Целта на вписването на тези лица в регистъра е да се повиши прозрачността по отношение на тяхната дейност, както и да се ограничат възможностите за изпиране на пари и финансирането на тероризъм.

Със събраните средства ще се обезпечи финансово поддържането на регистъра при минимални разходи за подлежащите на вписване лица, съобщи “pixelmedia.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.