Свободи и/или традиционни ценности избират българите днес и какъв е изборът на останалите европейски страни в проучването на базирания в Братислава институт GLOBSEC. Повечето българи предпочитат авторитарен режим пред либерална демокрация. Те са готови и да се откажат от свободата на словото или на движението в замяна на финансова изгода, повече сигурност в страната или защита на традиционните ценности. Това показва проучване на 10 държави в Централна и Източна Европа на базирания в Братислава институт GLOBSEC

Труден ли изборът? Румена Филипова, експерт в Центъра за изследване на демокрацията, коментира изследването в "Нашият ден" по програма "Хоризонт" на БНР:

"Ние анализирахме обществените нагласи за България. В най-общ план изследването може да се разглежда като част от равносметката за отношението към демокрацията и протичането на самия процес на демократизация в Централна и Източна Европа 30 години след промените. Може да се каже, че удовлетвореността от демокрацията и отношението към нея представлява много сложна съвкупност от фактори, вкл. ценностни и културни възприятия, сложните избори, които трябва да правим, качеството на живот, социално-икономическото неравенство, доверието в медиите..."

Къде е България в крайния резултат

"Първо, искам да отбележа, че има доста трайни тенденции в целия регион на Централна и Източна Европа, в които България се вписва. Само в 5 от 10-те страни е предпочитана либералната демокрация пред това държавата да бъде управлявана от авторитарен лидер със силна ръка. Като цяло има общо усещане за неравенството и несправедливост. 90% от запитаните заявяват, че хората с политически контакти са успешни и благосъстоятелни. Огромна част от запитаните нямат доверие в политическите партии. Какво отличава България? Изключително силно недоволство към формата на управление и високи нива на доверие в "теория конспирацията".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.