Студентите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ дадоха обща оценка Отличен 5,63 за качеството на учебния процес, който се провежда във висшето училище. Резултатите станаха ясни след редовната анкета за удовлетвореността на студентите в края на академичната година.

Анализът бе обсъден на заседание на Академичния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“. Той се базира на 3864 студентски анкети по различни дисциплини, преподавани в университета.

С една от най-високите оценки – 5,75 – са дисциплините в Катедра „Икономика“. Студентите са дали 5,72 за качеството на обучение в катедра „Администрация и управление“.

В първата тройка е и катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ с 5,68, следвана на една стотна от дисциплините в катедрите „Психология“ и „Правни науки“.

Преподаването в специалностите в Катедра „Архитектура и урбанистика“ е оценено с отличен 5,56. Безспорен фаворит за студентите са специалностите в Департамента по чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация, които получават и най-високата оценка – 5,83.

Възможността за успешна професионална реализация е привлякла 53 на сто от първокурсниците. Актуалността на изучаваните дисциплини е водеща при избора на специалност при 45 %. Близо 40 на сто са привлечени от дистанционната или задочна форма на обучение.

За над 1/3 от студентите водеща е била репутацията на специалността, а всеки четвърти анкетиран е впечатлен от добрата материална база на университета.

95 на сто от всички анкетирани студенти и докторанти са заявили, че ще препоръчат специалността, в която се обучават, на своите познати и приятели. Желание да продължат обучението си във Варненския свободен университет имат 79,6 % от студентите.

В разгара си е кандидатстудентската кампания на ВСУ „Черноризец Храбър“. Кандидатстването е както в кампуса на университета, така и онлайн 24/7 на www.vfu.bg.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.