В началото на юли практиканти от Спасителния център на дружество “Зелени Балкани” помагат в подхранването на египетските лешояди, които гнездят в района на Провадия. От години в този район екипът на “Зелени Балкани”, съвместно с колеги от Българското дружество за защита на птиците по международен проект се грижи за общо три двойки от този рядък вид.

Подхранванията, които се правят от организацията регулярно, целят подпомагането на птиците в усилията им в търсене на храна и отглеждане на поколението си. От друга страна посещенията на студентите, които учат ветеринарна медицина Тракийския университет в Стара Загора, са свързани и със срещи с представители на местната общност – животновъди, ветеринарни лекари, кметове и кметски наместници.

От “Зелени Балкани" информираха, че в близост до гнездото на редките птици има специална фотоклетка, която заснема действията им. Припомниха още, че работата им по проекта се финансира от община Прага, Чехия, както и от зоопарка в Прага.

Снимки: “Зелени Балкани”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.