На 23 юни се отбелязва международният олимпийски ден. На тази дата през 1894 г. в Сорбоната, в Париж, на Първия олимпийски конгрес, се ражда идеята за организиране ни провеждане на първите съвременни Олимпийски игри в Атина, както и създаването на Международния олимпийски комитет (МОК).
Барон Пиер дьо Кубертен е инициатор за възобновяване на Олимпийските игри и президент на МОК в продължение на 29 години. Автор е на олимпийските символи, олимпийската харта и основоположник на съвременното Олимпийско движение.
Повод за това е и приветствието на Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет:
"Скъпи приятели на спорта!
Днес 23 юни се отбелязва международния Олимпийски ден.
Празнуваме и ние в България, като едновременно отбелязваме и Деня на Българския олимпиец.
Поздравявам с този празник всички олимпийци и им благодаря за това, което са направили през годините за нашата родина, за повдигане духа и самочувствието на българската нация. Защото днес заедно, споделяме историята на успеха.
На този ден си спомняме създаването на нашето модерно олимпийско движение. Международният олимпийски ден е послание към всеки един от нас да бъде по-активен, като заедно съхраним олимпийските ценности на приятелство и уважение и хуманните принципи на олимпизма.
В тази трудна година спортистите трябва да сме много позитивни и да даваме надежда на хората.
Физическата активност днес е особено важна. Добре е да виждаме все повече млади хора да се движат, да учат и да откриват.
Олимпийският ден е свързан със спорта и радостта, която той носи на всички нас и ни напомня за обединяваща си сила.
Подобно на вас, милиони други хора в техните страни ще участват, независимо от възрастта, пола или спортните способности, макар и по различен начин.
Така всички можем да помогнем и да направим бъдещето си по-добро!

Стефка Костадинова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.